Integritetspolicy

I denna policy beskrivs hur X Event Shop behandlar personuppgifter. Syftet med policyn är att ge dig inblick i hur och vilka personuppgifter som samlas in när du använder X Event Shop och vad vi gör med dem.

Parter

X-Event Umeå AB (”X Event”), 559034-0401, Kungsgatan 56, 903 26 Umeå, är leverantör av X Event Shop (”Tjänsten”). X Event är personuppgiftsbiträde för behandling av dina uppgifter i X Event Shop och ansvarar för att tjänsten kan nyttjas på ett tryggt och säkert sätt. Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är (”Kunden”) som i sin tur är X Events avtalspart. (”Kunden”) är i detta fallet den som besöker eller handlar på X Event Shop:s hemsida/webbshop.

Vilka uppgifter behandlar X Event Shop?

En detaljerad lista över de personuppgifter som behandlas, vid vilka tillfällen de behandlas samt vilken laglig grund behandlingen sker på finns beskrivet i Bilaga 1 – Kategorier av personuppgifter.

Varför behandlas dessa uppgifter?

X Event Shop behandlar uppgifterna för att tillse att X Event fullgör de åtaganden bolaget har gentemot dig enligt avtal, samt för att säkerställa att Tjänsten uppfyller de krav och förväntningar du som kund och användare har av systemet. Databehandlingen krävs även för att kunna identifiera dig, registrera statistik, administrera data samt för marknadsföring.

Vem/vilka delar X Event Shop uppgifterna med?

För att X Event Shop ska fungera optimalt använder sig X Event Shop av underleverantörer såväl inom som utanför EU/EES. En aktuell och fullständig förteckning över X Event Shop:s underbiträden finns som bilaga till denna integritetspolicy.

Hur länge sparar X Event Shop dina personuppgifter?

X Event Shop sparar personuppgifter så länge det finns en kundrelation eller så länge som krävs för att fullgöra åtaganden enligt avtal samt denna policy. Dina personuppgifter anonymiseras alternativt raderas vid avtalets upphörande (såvida inte lagen kräver annat).

Dina rättigheter

Som registrerad användare har du rätt att:

  • Begära ett registerutdrag över de uppgifter som finns lagrade om dig
  • Korrigera felaktig eller ofullständig information
  • Begränsa behandling av personuppgifter till dess att de blivit ändrade
  • Portera personuppgifter
  • Bli glömd (radering kan dock ej ske om avtalet inte längre går att fullgöra, eller om lag säger annat)
  • Återkalla samtycke, lämna klagomål till Datainspektionen samt neka rätten till direktmarknadsföring

 

Bilaga 1

Kategorier av personuppgifter för X Event Shop-användare

Sammanhang och ändamål Kategori Personuppgifter Laglig grund
Användning av X Event Shop Kontaktuppgifter Namn, e-post Fullgöra avtal
Inloggningsuppgifter Användarnamn, e-post Fullgöra avtal
Identifikation IP-nummer Fullgöra avtal
Kontakt med support via e-post Kontaktuppgifter Namn, e-post, telefonnummer Fullgöra avtal
Företagsuppgifter Företagsnamn, organisationsnummer Fullgöra avtal
Ärendeuppgifter Uppgifter i fritext Fullgöra avtal
Kontakt med support via telefon Kontaktuppgifter Namn, e-post, telefonnummer Fullgöra avtal
Företagsuppgifter Företagsnamn, organisationsnummer Fullgöra avtal
Ärendeuppgifter Uppgifter i fritext Fullgöra avtal

Bilaga 2

Underbiträden för behandling av personuppgifter

Leverantör Behandling Plats
Mailgun Technologies, Inc Mailhantering och lagring USA
Gmail Kontakt/support via mail EU/USA
Siteground Serverhosting EU